Location: Mikane, Araki, Kohno, Nakayama, Suzuki, Shimuzi, Matsubara, Hirakawa, Takaki, Suga, 1997 @ 8e4de70f510e /