Model Mathematics

Component: environment

Component: flux

ddtimeZ=v0+v1Beta-v2+v3+k_fY-kZddtimeY=v2-v3-k_fYv2=V_M2ZnK_2n+Znv3=V_M3YmK_Rm+YmZpK_Ap+ZpBeta=Beta_f1--timet_c