Martinov, Vitvitsky, Mosharov, Banerjee, Ataullakhanov, 2000